9.3.09

Francisco Ayala, Diseny No Intel·ligent

Veiem el que diu en unes declaracions el filòsof i teòleg Francisco Ayala que també es un ponent en el congrés a Roma sobre Darwinisme, diu autèntiques incoherències, i jo, en Silveri, li contesto amb vermella:
"Si Dios diseñó a los organismos, Dios tiene mucho que explicarnos", dice Ayala, cuyo libro más reciente se titula "El regalo de Darwin a la Ciencia y la Religión". ---El Deu mateix ens ho explica en el Gènesi i els evolucionistes cerquen la resposta en un altre lloc. Es una contradicció evolucionista aquesta frase. ---
Los Creacionistas dicen que las teorías de Darwin son incompatibles con la creencia católica."Un ingenierio inteligente no diseñaría estos organismos a propósito, con los defectos, disfunciones, rarezas y crueldad que predominan en el mundo viviente", expresa Ayala. ---Però home, s'ha de tenir en compte sobre aquestes disfuncions que és van originar per la pèrdua de les facultats divines originals a conseqüencia del primer Pecat, i aixó ja ho diuen els creacionistes en els seus llibres que n'Ayala segurament no llegeix i per això no se n'ha assebantat. ---
"E igual que las inundaciones y las sequías son una consecuencia necesaria de la tela del mundo físico, los depredadores y parásitos, las disfunciones y enfermedades son una consecuencia de la evolución de la vida". ---Que la vida evoluciona vers cap a un perfeccionament a base de matar i competir unes especies contra les altres fins i tot la raça humana implicada en aquesta lluita, això no pot ser bíblic d'una Creació Divina, més aviat pot ser conseqüencia d'algún canvi. El Deu Perfecte no podia crear els animals perque és mengèssin els uns als altres i és perfeccionèssin a base de lluites entre élls, seria un absurd.----
Además, tal como señala el profesor Ayala, ni la existencia ni la no existencia de Dios pueden someterse a las pruebas científicas.---Això es absurd i precissament la cosa més cientificable hauria de ser l'existència de Deu tal com era en temps pretèrits, però ara sols s'entén per ciència l'estudi dels fenòmens materials i quan és passa al tema de l'existència de Deu al no ser "material" ja no te categoria de Ciència. ----
"La ciencia y la religión ocupan esferas separadas del conocimiento" señala el experto. ---Ocupen esferes separades de coneixement perque sinò és barallarien com el gat i el gos però aquesta separació només és de conveniència per les modes socials del moment, abans la Ciencia i la Religió anaven juntes i és confonien l'una amb l'altra. ----
"Y sólo cuando se hacen aseveraciones que van más allá de los límites legítimos de cada una de estas esferas es cuando tanto la teoría de la evolución como la creencia religiosa parecen ser antiéticas". --Estic d'acord en que la Teoria de l'Evolució ha anat més enllà dels límits legítims però no veig el perquè el Diseny Intel·ligent també s'hagi passat de la ratlla, però ho endevino i entenc que es perque el Disseny vol passar com a Ciència, cosa que hi estic d'acord com he dit més amunt perquè la Teología i l'existència de Deu poden ser també Ciència.----